RSIN nummer: 803207670

Naam. 
De vereniging draagt de naam “Zangvereniging VIVACE”, zij heeft haar zetel te Millingen aan de Rijn. 
Postadres:  Distel 45, 6566 HS Millingen aan de Rijn
Dagelijks bestuur: C.B.M. Joosten voorzitter a.i./secretaris , S. den Os penningmeester. KvK nummer: 40145485

Doel.
De vereniging heeft ten doel het beoefenen van amateuristische vocale muziek.De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a. het geven van concerten en uitvoeringen; 

b. het houden van repetities; 

c. het deelnemen aan concoursen en zangwedstrijden; 

d. het organiseren van evenementen op muzikaal gebied; 

e. het onderhouden van contacten met soortgelijke verenigingen; 

f. alle andere wettelijke middelen, die aan het bovengestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.

Werkzaamheden Bestuur.
Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar. In haar vergadering worden telkens vaste agendapunten besproken, t.w. notulen, exploitatie diverse onderdelen, nieuwe projecten en voortgang lopende projecten, financiën en rondvraag. Buiten de vergadering zorgt het bestuur voor de financiële administratie.

Financieel beleid
Om haar doelstellingen te verwezenlijken genereert de vereniging inkomsten uit de contributie van de leden, opbrengsten bij uitvoeringen en het verwerven van subsidies en fondsen. Het batig saldo wordt besteed aan kosten, te maken om de doelstellingen te bereiken, alsmede reserveringen voor toekomstige investeringen.
Beheer van de financiën is opgedragen aan de door het bestuur benoemde penningmeester, die een correcte boekhouding verzorgt en deze jaarlijks samenvatten in een jaarrapport. Bij alle financiële transacties wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een bankrekening. Tijdens elke bestuursvergadering wordt door de penningmeester de financiële positie besproken. Zo wordt een duidelijk inzicht verkregen in de periodieke inkomsten en uitgaven. De vereniging besteedt alle middelen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de vereniging. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.


Direct contact!

Neem direct contact met ons op!

0